Retina Weekend

6-7. mart 2020. godine

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Program

PROGRAM

Petak, 6. mart 2020.

Petak, 6. mart 2020.

}
08:30R E G I S T R A C I J A
}
09:30-10:00 – Svečano otvaranje
        SESIJA I – VITRORETINALNA HIRURGIJA I
}
10:00-10:15 – V. MISITA, Srbija: Problem dijabetičke retinopatije
}
10:15-10:30 – M. VUKOSAVLJEVIĆ, Srbija: Hirurgija makule, koliko smo napredovali?
}
10:30-10:45 – Z. TOMIĆ, Srbija: Challenge cases in vitroretinal surgery
}
10:45-11:00 – I. PETKOVA, Bugarska: Macular surgery – casuistry or standard of quality
}
11:00-11:15 – D. VUKOVIĆ, Srbija: Evakuacija silikonskog ulja kao završni stepen u vitroretinalnoh hirurgiji – da li je to uvek tako?
}
11:15-11:30 – I. STEFANOVIĆ, Srbija: Ehografski nalaz kod oboljenja staklastog tela i retine
}
11:30-12:00 – PAUZA ZA KAFU
        SESIJA II – MEDIKAMENTOZNA RETINA I
}
12:00-12:15 – D. RISIMIĆ, Srbija: Endoftalmitis posle intravitrealne primene innhibitora angiogeneze
}
12:15-12:30 – M. MAVIJA, Republika Srpska, BIH: Retinalni mikropulsni laser – prednosti i mane
}
12:30-12:45 – V. JAKŠIĆ, Srbija: Traumatska pigmentna epiteliopatija – ime za stvarnu patnju jedne barijere
}
12:45-13:00 – V. DIMOVSKA, Severna Makedonija: Panretinalna laser fotokoagulacija – jos uvek aktuelna opcija tretmana kod proliferativne dijabetične retinopatije
}
13:00-13:15 – I. KUNEVA-PARVANOVA, Bugarska: AMD – diagnostic and treatment, why do we need angioOCT?
}
13:15-13:30 – M. JEREMIĆ, Srbija: OCT angiografija – nastanak, dalji razvoj i primena u bolestima retine
}
13:30-14:30 – PAUZA
        SESIJA III – VITRORETINALNA HIRURGIJA II
}
14:30-14:45 – M. STAMENKOVIĆ, Srbija: Razlozi neuspeha u hirurgiji rupture makule
}
14:45-15:00 – I. KOVAČEVIĆ, Srbija: PPV ili SCLERAL BUCKLING – indikacije
}
15:00-15:15 – B. AMIDŽIĆ, Republika Srpska, BIH: Pneumoretinopeksija u našoj hirurškoj praksi
}
15:15-15:30 – F. NIŠIĆ, Bosna i Hercegovina: Procjena biomarkerskog i prediktorskog značaja vrijednosti koncentracija vaskularnih, endotelnog faktora rasta u staklarni za intraoperativne postoperativne komplikacije pars plana vitrektomije
}
15:30-15:45 – S. JOVANOVIĆ, Srbija: Periferne retinalne promene – rizici za nastanak ruprure i ablacije retine
}
15:45-16:00 – Diskusija
}
16:00-16:30 – PAUZA ZA KAFU
        SESIJA IV – MEDIKAMENTOZNA RETINA II
}
16:30-16:45 – S. SREĆKOVIĆ, Srbija: Dijabetesna retinopatija-terapijske preporuke i dileme
}
16:45-17:00 – D. ĐUROVIĆ RAONIĆ, Crna Gora: Euretina vodič za liječenje dijabetesnog makularnog edema (DME)
}
17:00-17:15 – E. IGNJATIĆ, Republika Srpska, BIH: Laser fotokoagulacija u tretmanu dijabeticke retinopatije i okluzivnih bolesti retine-Izazovi i prednosti
}
17:15-17:30 – D. RISTIĆ, Srbija: OCT klasifikacija atroficnih promena u makuli kod pacijenata sa AMD-om
}
17:30-17:45 – N. AVRAM, Bosna i Hercegovina: Lipidi i apolipoproteini u dijabetičkoj retinopatiji
}
17:45-18:00 – K. SAVIĆ, S. MILENKOVIĆ, Srbija: (Ne)običan anti-VEGF
}
20:30 – RW Party

Subota, 7. mart 2020.

}
09:30R E G I S T R A C I J A
        SESIJA V – VITRORETINALNA HIRURGIJA III
}
10:00-10:15 – S. DAVIDOVIĆ, Srbija: Post-operativni rezultati kod ablacije retine lečene PPV-om
}
10:15-10:30 – B. KOVAČ, Srbija: Ablacije retine na terenu gigantske rupture-kako ih rešiti?
}
10:30-10:45 – A. VESELINOVIĆ, Srbija: Uloga OCT angiografije u detekciji promena perfuzije makule kod pacijenata sa ablacijom retine operisanih metodom mikroincizione vitrektomije
}
10:45-11:00 – N. PETROVIĆ, Srbija: Vitreoretinalna hirurgija- šta možemo očekivati u budućnosti?
}
11:00-11:15 – V. SUVAJAC, Srbija: Različite hirurške tehnike za zatvaranje ruptura makule – prikazi slučajeva
}
11:15-11:30 – S. BABOVIĆ, Srbija: Uvealni efuzioni sindrom – dijagnostika i lečenje
}
11:30-12:00 – PAUZA ZA KAFU
        SESIJA VI – VITRORETINALNA HIRURGIJA IV
}
12:00-12:15 – M. MUNTEANU, Rumunija: Giant retinal tear complicated with subretinal lens fragment following femtosecond laser cataract surgery
}
12:15-12:30 – M. VUČIĆ, Republika Srpska, BIH: Pediatric posttraumatic endophthalmitis due to eye injury from pencil lead treated with vitrectomy
}
12:30-12:45 – G. DAMJANOVIĆ, Srbija: Tersonov sindrom
}
12:45-13:00 – M. BILA, Srbija: Vitrektomija kod posteriorne luksacije sočiva nastale usled kontuzione povrede oka – prikaz slučaja
}
13:00-13:15 – V. DŽINIĆ, Srbija: Pars plana vitrektomija u proliferativnoj dijabetičnoj retinopatiji
}
13:15-13:30 – J. POTIĆ, Srbija: Uloga adaptive optics-a u oftalmologiji – promene u vidnoj oštrini, mikorvaskularoj arhitekturi retine i topografiji fotoreceptora kod oboljenja retine
}
13:30 – Zatvaranje